اطلاعات کلی

دریافت اطلاعات در مورد کنسولگری، ویزای شنگن و درخواست.


قبل از درخواست شما

اطلاعات مورد نیاز درخصوص اقداماتی که قبل از درخواست انجام می شود.


روند درخواست

اطلاعات مورد نیاز درخصوص روند ویزا و آنچه در طول درخواست انجام می شود.


مدارک

اطلاعات مورد نیاز درخصوص تمام مدارک درخواست.


خدمات اضافی

اطلاعات مورد نیاز کلی درخصوص خدمات اضافی ارائه شده توسط ویزامتریک.


بعد از درخواست

دریافت اطلاعات در مورد نتایج درخواست، عدم پذیرش و ویزای نادرست.اطلاعات مورد نیاز درخصوص نتایج درخواست، عدم پذیرش و ویزای نادرست.