آگوست 2018

29
اطلاعات در مورد ویزای ترانزیت

متقاضيانى كه مايل به درخواست ويزاى ترانزيت مى باشند، بدون وقت قبلى مى توانند به دفتر ويزامتريك جهت ارائه مدارك مراجعه نمايند. 

متذكر مى شويم ويزاى ترانزيت فقط جهت مدت مشخص در فرودگاه مى باشد. براى ورود به منطقه شنگن مى بايستى ويزاى شنگن معتبر داشته باشيد.