عکس بیومتریک (هر نفر 8 یورو)

شما می توانید در شرکت ویزامتریک عکس بیومتریک مورد نیاز برای درخواست ویزا را تهیه کنید.