عکس بیومتریک (هر نفر 8 یورو)

شما میتوانید عکس بیومتریک را در شعبات ویزامتریک برای مطمئن شدن از منطبق بودن عکس با مشخصات ارائه شده توسط سفارت بگیرید.