سیستم ارزیابی شرکت، درصورت تشخیص نیاز به آموزش اقدام به ارائه خدمات پشتیبانی برای پیشرفت فعالیت های شرکت می نماید
به منظور سرعت بخشیدن به مرحله ابتدایی آموزش، ما از اولین روز کاری، به کارکنان جدید خود یک برنامه آموزشی ارائه می دهیم.