سیستم اطلاعاتی ویزا (ویس):

سیستم ویس باعث میشود تمام حوزه های شنگن اطلاعات را باهم مبادله کنند. این بمنظور راحت تر کردن مراحل ویزا ، همچنین.
کنترل کردن مرزهای برونی شینگن و امنیت بیشتر و حتی برای خود متقاضی میباشد.

ویس در تاریخ 13 اکتبر 2011 شروع شد و با مراکز ویزای حوزه های متعدد شینگن تصویب شد.

نماینده سفارت آلمان درایران در تاریخ 13 ژانویه 2013 به اطلاعات ویس مرتبط شد ، و از آن به بعد متقاضیان میبایست انگشت نگاری شوند.

درزیر سیستم ویس را به اطلاع میرساند:

  • متقاضیان که باراول تقاضای ویزای شینگن دارند باید خودشان شخصا برای ثبت اطلاعات بیومتریک که شامل انگشت نگاری ده انگشت و عکس میباشد حضورداشته باشند.
  • اطلاعات بیومتریک که دربالا گفته شد در ویس ثبت میشود و برای پنج سال قابل دسترسی خواهدبود و این بدین معنی است که طی این پنج سال متقاضی میتواند خودش برای ارائه مدارک پس از بار اول مراجعه نکند.
  • وقتی که افراد وارد حوزه شینگن میشوند ، مقامات کنترل مرزها میتوانند دوباره اطلاعات شخص را با سیستم ویس کنترل کنند.

انگشت نگاری برای افراد زیر لازم نمیباشد:

  • بچه های زیر 12 سال
  • کسانی که انگشت نگاری برای آنها ممکن نیست
  • رئیس حوزه یا دولت ، اعضای دولت که شامل همسران و نمایندگان آنان میشود که بطوررسمی توسط دولت یکی از اعضای حوزه یا سازمان بین المللی دعوت شده اند.

حضور فرد لازم است، مگر شخص توسط سفارت آلمان یا یکی از کشورهای حوزه شینگن انگشت نگاری طی 5 سال گذشته شده باشد.
متقاضیان باید جهت ارائه مدارک قرار ملاقات بگیرند.