درخواست آن لاین (ویدکس)


لطفا فرم آنلاین را با استفاده از دکمه زیر پر و امضا کنید. درزیر اطلاعاتی مربوط به پرکردن فرم ویدکس را پیداکنید.

بعداز اینکه فرم کامل شده را پرینت کردید، لطفا تمام اطلاعات را کنترل کنید. لطفا فراموش نکنید که فرمهارا امضاکنید. سپس این فرم الکترونیک را بهمراه سایر مدارک باخوددرروز قرار ملاقات به شعبه ویزامتریک بیاورید.

اگر قادر به پرکردن فرم الکترونیکی نیستید ، لطفا از فرم زیر استفاده کنید. توجه داشته باشید ارائه فرم دستی درخواست. باعث تاخیر در مراحل ویزا در ویزامتریک میشود چراکه تمام اطلاعات باید دستی منتقل شود.

شعبه ویزامتریک سرویس پرکردن فرم را ارائه میدهد. متقاضیانی که خواستار این سرویس هستند باید 10 یورور برای هر. فرم پرکردن پرداخت کنند. کارمند ویزامتریک تمام اطلاعات داده شده توسط متقاضی را در فرم الکترونیک وارد میکند و. پرینت آن راضمیمه سایر مدارک متقاضی میکند . این اطلاعات پایه توسط متقاضی ارائه میگردد.

این سرویس رایگان است . این سرویس تاثیری در کامل کردن مدارک و در نهایت در تصمیم گیری ندارد.مرکز درخواست. ویزا هیچگونه مسئولیتی درقبال درخواست ویزا ندارد. خدمات تکمیل سرویس فقط با متقاضی انجام میشود که شخصا در مرکز درخواست ویزا حضوردارد


راهنمای کاربر فرم آنلاین (videx)

فرم درخواست آنلاین ویزای شنگن (Videx)

فرم درخواست آنلاین ویزای ملی (Videx)

فرم درخواست-شنگن (manuel)