فرم درخواست آنلاین (Videx)


لطفا فرم درخواست را به صورت آنلاین از طریق Buton تکمیل و امضا نمایید. در اینجا می توانید نکاتی را برای استفاده از ویدکس پیدا کنید.
پس از چاپ فرم درخواست تکمیل شده، لطفا همه اطلاعات را چک کنید. لطفا فراموش نکنید که صفحات فرم را خودتان امضا نمایید. این فرم درخواست الکترونیک به سایر مدارک ویزا ضمیمه خواهد شد.
اگر شما قادر نیستید فرم درخواست را به صورت الکترونیک تکمیل کنید، می توانید فرم خام درخواست را از پایین دانلود کنید. لطفا توجه داشته باشید که تحویل یک فرم درخواست دست نویس روند بررسی را در ویزامتریک به تاخیر می اندازد زیرا اطلاعات شما باید به صورت دستی منتقل شوند.
شعبه ویزامتریک در ایران خدمات پر کردن فرم های درخواست ویزای شنگن را ارائه می دهد. متقاضیانی که مایل به استفاده از این خدمات می باشند می توانند فرم درخواست ویزای شنگن خود را به ازای 10 یورو برای هر درخواست در ویزامتریک تکمیل کنند. مشاوران بخش پذیرش درخواست، اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی را در قالب یک فرم الکترونیک به صورت آنلاین فراهم کرده و یک نسخه از این فرم را به مدارک درخواست ضمیمه می نماید. این روند بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی خواهد بود.
خدمات پرکردن فرم درخواست صرفا داوطلبانه است و (فرم خام) درخواست ویزا را که مراکز درخواست همچنان به صورت رایگان ارائه می کنند، شامل نمی شود. مشاور ویزامتریک مسئول تکمیل مدارک ضروری برای درخواست ویزا نیست و ارائه این سرویس هیچ تاثیری بر روند تصمیم گیری در مورد درخواست ندارد. مراکز درخواست مسئول تصمیم گیری در مورد درخواست ویزا نیستند. خدمات پرکردن فرم درخواست ویزا می توانند تنها توسط متقاضیانی استفاده شوند، که شخصا در مراکز ویزامتریک حضور دارند.


راهنمای کاربر فرم آنلاین (videx)

فرم درخواست آنلاین (videx)

فرم درخواست-شنگن (manuel)