خدمات فتوکپی، فکس، چاپ (هر صفحه 30 سنت)

شمامیتوانید از خدمات اضافی مانند فتوکپی ، فاکس و پرینت در شعبات ویزامتریک بهره مندشوید