خدمات فتوکپی، فکس، چاپ (هر صفحه 30 سنت)

شمامی توانید از خدمات اضافی مانند فتوکپی ، فاکس و پرینت در شعبات ویزامتریک بهره مند شوید