مدیریت اجرایی در شرکت ما شامل جهت گیری کارکنان ما در مورد اهداف شرکت و همچنین مشاهده و ارزیابی مداوم عملکرد آن ها و همه فرآیندهای دیگری است که می تواند به شناسایی نیازهایشان کمک کند.