خدمات پرایم

خدمات پرایم

شما می توانید درخواست ویزای خود را در ساعاتی خارج از بازه ی اداری ما به انجام رسانید..به ویژه آنکه،این سرویس این امکان را فراهم می کند که درخواست خود را در ساعات دلخواه تری انجام دهید.


ساعات کاری پرایم:
7.00-8.00
17.00-18.00


توجه:لطفا توجه داشته باشید که استفاده از خدمات پرایم،هیچ تاثیری در نتیجه صدور ویزا ندارد.

.