به منظور دستیابی به یک محیط کار مولد، دپارتمان منابع انسانی کارکنان را بر اساس اصل "کاندید مناسب برای موقعیت مناسب" انتخاب می کند. در نتیجه، ما تنها کاندیدهایی را انتخاب می کنیم که مهارت لازم را داشته باشند.

  • مصاحبه ها بر اساس صلاحیت انجام می شوند.
  • با توجه به موقعیتی که برای آن درخواست می شوند، کاندیداها ابتدا در زبان های خارجی آزمایش می شوند و سپس توسط رئیس بخش مربوطه مصاحبه می شوند.
  • پس از این ارزیابی ها، پیشنهاد شغلی به کاندیداهای مناسب ارائه می شود.