قوانین تعطیلات برای سال 2020 وقتی شعبه های ویزامتریک و سفارت بسته میباشند

لطفا توجه داشته باشید روزهایئ که سفارت و شعبه های ویزامتریک بسته میباشند ممکن است تغییرکند.

قوانین تعطیلات برای سال 2020 وقتی شعبه های ویزامتریک و سفارت بسته میباشن
01.01.2020 سال نو
11.02.2020 روز پیروزی انقلاب
19.03.2020 روز ملی شدن نفت
20.03.2020 نوروز
22.03.2020 نوروز
23.03.2020 نوروز
01.04.2020 13 فروردین روز طبیعت
09.04.2020 Birth of Imam Mahdi
12.04.2020 عید پاک یکشنبه
08.05.2020 75. Jahrestag Befreiung Nationalsozialismus
21.05.2020 عروج حضرت مسیح
24.05.2020 Eid-e-Fetr (End of Ramazan)
25.05.2020 Eid-e-Fetr (Additional Holiday)
31.05.2020 عید کریسمس
01.06.2020 عید پنجاهه
03.06.2020 Demise of Imam Khomeni
29.08.2020 روز عاشورا
03.10.2020 روز وحدت آلمان
24.12.2020 شب کریسمس
25.12.2020 1. آغاز سال نو میلادی
26.12.2020 2.آغاز سال نو میلادی
31.12.2020 شب سال نو