شما می توانید وضعیت درخواست فعلی خود را در اینجا دنبال کنید.

پیگیری درخواست


شما می توانید اطلاعات مربوط به دفاتر ویزامتریک را برای گرفتن پاسپورت در اینجا پیدا کنید.

مکان های ویزا متریک


شما می توانید خدمات تحویل را در اینجا پیگیری کنید.

پیگیری بار


می توانید اطلاعیه های نمایندگی دیپلماتیک را در مورد نحوه پیگیری در صورت رد درخواست ویزا از اینجا پیدا کنید.

چکار می توانم بکنم؟