تحویل پاسپورت توسط پیک (9 یورو به ازای هر نفر)

شما میتوانید درخواست ارسال پاسپورت را با پست درحین مراحل کاردر ویزامتریک بدهید. وقتی پاسپورت شما از سفارت به ویزامتریک عودت داده شد، پاسپورت شما به آدرس ارائه شده ازطرف شما ارسال میگردد. لطفا مطمئن باشید اطلاعات داده شده صحیح میباشد. شما میتوانید پاسپورت خودرا از سایت پست پیگیری کنید.