تحویل پاسپورت توسط پیک (9 یورو به ازای هر نفر)

شما میتوانید درخواست ارسال پاسپورت را با پست درحین مراحل کاردرویزامتریک بدهید. وقتی پاسپورت شما از سفارت به ویزامتریک عودت داده شد، پاسپورت شما به آدرس ارائه شده ازطرف شما ارسال میگردد. لطفا مطمئن باشید اطلاعات داده شده صحیح میباشد. شما میتوانید پاسپورن خودرا از سایت پست پیگیری کنید.