Безбедност

Следните безбедносни начела треба да се следат од апликантите коишто ги посетуваат канцелариите на VisaMetric. Барателите за виза не смеат да ги носат или користат следните работи во просториите на VisaMetric согласно критериумите за безбедност поставени од страна на Дипломатската Мисија :

  • Мобилните телефони не смеат да се користат бклучувајќи и сликање и/или снимање на аудио или видео материјал;
  • Сите запаливи и остри предмети;
  • Оружје или предмети слични на оружја или било каков експлозивен материјал;
  • Животни (поради потенцијални алергиски реакции);
  • Запечатени пликоа или пакети;
  • Алкохол или шишиња за алкохол
  • Храна и пијалоци;
  • Ташни или куфери со големина поголема од кабина;

Листата е ги опфаќа но не е ограничена на гореспоменатите.


Обезбедувањето и вработените се овластени да забранат влез на сомнителни личности и/или да спречат внесување на предмети спомнати погоре во просториите на VisaMetric. Обезбедувањето е областено да ви ги провери ташните во било кој момент при апликативниот процес;

Од безбедносни причини, другари, роднини или бизнис партнери коишто ве придружуваат не смеат да влезат во центарот за аплицирање (Само апликантот или личноста која аплицира во име на апликантот смее да влезе во просториите на VisaMetric). Само една личност смее да го придружува личноста со посебни потреби или неписменото лице;


Апликантите не смеат да влезат во други простории коиште не се наменети за нив како што е просторот на вработените, тоалетите и сл;
Канцелариите на ВизаМетрик не располагаат со просторија за складирање на гореспоменатите предмети. Клиентите се замолуваат да бараат алтернативни начини за да ги складираат предметите пред да влезат во центарот за барање на виза;


Просториите на VisaMetric се мониторирани од видео камери 24/7 поради безбедносни причини.


Политика на доверливост и безбедност на лични податоци

Политика на доверливост и безбедност на лични податоци се состои од

Какви податоци се прибирани од страна на Визаметрик преку веб страна, било која мобилна апликација која би била претставена во иднина или преку друг начин,
Како и за која цел вашите лични податоци се користени
Со кого смее да ги сподели Визаметрик вашите податоци
Какви мерки се превземени за да се заштитат вашите лични податоци,
Кои се вашите права врз вашите лични податоци процесуирани од страна на ВизаМетрик и како може да ги користите истите
Времето потребно за зачувување на вашите податоци,

Информации на доверливост

ВизаМетрик Груп изјавува дека сите податоци на секој барател поединечно нема да се дистрибуираат, покажат, изнајмуваат, даваат, продаваат, освен ако нема судска наредба за истата или друга правна одлука; сите лични податоци ќе бидат зачувани по пропис.

Информации во врска со Заштита на Лични Податоци

Ние, како ВизаМетрик, покажуваме најголема грижа кон безбедноста на вашите лични податоци. Со ова на ум, даваме многу на значење на процесуирањето и складирањето на сите врсти лични податоци коишто му припаѓаат на лицето поднесувач во Визаметрик, особено на нив кои придобиваат од нашите услуги, се согласно Законот за Заштита на Личниот Податочен Број. Свесни за сите обврски коишто произлегуваат од Законот, ги процесуираме сите ваши лични податоци, преку „Надзорникот за Податоци“ дефиниран според Закон, како што е опишан подолу и во рамки на ограничувањата дефинирани по регулатива.

1. Прибирање, Процесуирање на Лични Податоци и Цели на Процесуирање

Со самиот факт дека вашите лични податоци може да варираат според услугата којашто се дава од страна на ВизаМетрик и комерцијалните активности на истата, истите може да се собираат усно, во пишана форма или електронски според автоматски или неавтоматски методи, преку единици и канцеларии, њеб страни, социјални мрежи, мобилни апликации, кои може да се представат во иднина и слични начини. Вашите лични податоци може да се креираат, обноват и процесуираат се додека ги користите услугите и продуктите коишто се нудат од страна на ВизаМетрик.

Дополнително, кога го користите нашиот центар на повици или веб страна за да користите одредена услуга на ВизаМетрик, кога ги посетувате канцелариите на ВизаМетрик, кога учествувате во организирања превземени од ВизаМетрик, вашите лични податоци може да се процесуираат.

Вашите прибирани лични податоци ќе бидат процесуирани во рамка на условите за прибирање лични податоци и објективите означени според закон, за целите на перформанса за потребната работа, од страна на нашите работни единици, за да се осигураме дека може да придобиете од нашите продукти и услуги понудени од Визаметрик, согласно вашите барања и потреби, и нивното нудење на вас; за заштита и комерцијална безбедност на ВизаМетрик и било какви природни и легални особи во бизнис релација со ВизаМетрик и одредувањето и имплементацијата бизнис и комерцијална стратегија на ВизаМетрик, и осигурување на имплементацијата на политиката за човечки ресурси на ВизаМетрик.

2. Обработување и Прибирање на Лични Податоци

" Термот „Лични Податоци“ користено според оваа Политика, има за цел името, средно име, презиме, датум на раѓање, бр. на пасош, рок на траење на пасошот, датум на полетување, датум на враќање, фиксна телефонија, мобилен, емаил адреса, адреса на живеење, кои може да се користат за да се утврди вашиот идентитет. ВизаМетрик има ексклузивно право за да побара дополнителни податоци и информации согласно практиките и потребите на соодветните Амбасади и Конзулати на државата.

3. Кому и за кои цели вашите лични податоци може да се пренесат

Вашите лични податоци може да се прибираат од наши бизнис партнери, добавувачи, агенции, челници на ВизаМетрик, акционери на компанијата и овластени институции за да се обезбедат потребните работи кои се извршуваат од страна на нашите работни единици коишто придобиваат од нашите продукти и услуги понудени од ВизаМетрик така што истите се предложени при поднесување на барателот по негова желба и потреба; за да се осигура легалната и комерцијалната заштита на физичкото и правното лице со кое ВизаМетрик има бизнис релација; да се одреди и примени комерцијалната и бизнис стратегија на ВизаМетрик, како и да се имплементира политиката за човечки ресурси на ВизаМетрик, во рамка на условите и целите на обработка на лични податоци согласно законот.

4. Методологија и Законска Основа за Прибирање Лични Податоци

Личните податоци се собираат од обласена единица и вработени во Компанијата преку автоматска и неавтоматски метод, усно, писмено или во електронска форма. Според закон за заштите на лични податоци, обработката на личните податоци е законско ако се исполнат условите : ако субјектот дал согласност, ако обработката се однесува за исполнување на договор, за исполнување на законска норма, за извршување на задача од јавен карактер.

5. Складирање на Лични Податоци

Личните податоци се собираат од барателите усно, писмено или преку оцијален медиум, преку ВизаМетрик единицата или канцеларии, њеб страна, и сите барања слични кои би се поднеле во иднина, би се складирале за период којшто е потребен според регулација, или во случај ако не е одреден, за период додека се потребни за обработка. Истите ќе бидат избришани, елиминирани или заскриени после потребата за обработка.

6. Мерки поврзани со Заштита на Лични Податоци

ВизаМетрик е задолжено да ги преземе сите техничнки и административни мерки потребни заштита на неовластен пристап кон прибираните податоци од барателот или било кое друго овластено лице, чии лични податоци се обработуваат од страна на ВизаМетрик, заштита од губење на иститие, нивна залоупотреба, промена или неовластено отркивање. ВизаМетрик не е одговорно при нивна штета или промена направена од страна на расипување на серверите, и покрај фактот што сите услови наметнети по закон за заштита на лични на податоци се преземени, поради било кој непредвиден настан како сајбер напад, оштетување на системот за регистрација, при земојотрес, поплава, пожар и сл.

7. Складирање на Личните Податоци Точно и Обновени

ВизаМетрик е задолжено личните податоци, кои се прибирани од ваша страна да ги зачува идентично и обновено. Целата одговорност за прибирање на личните податоци кои се собираат од барателите усно, писмено или преку оцијален медиум, преку ВизаМетрик единицата или канцеларии, њеб страна, и сите барања слични кои би се поднеле во иднина, би се складирале за период којшто е потребен според регулација, или во случај ако не е одреден, е на барателите. Може да приметите било какви промени и/или обнова на вашите лични податоци обработени од ВизаМетрик преку апликација која би ја предале на ВизаМетрик преку електронски или физички медиум.

8. Промени на Политиката за Доверливост и Заштита на Лични Податоци

ВизаМетрик има ексклузивно право да направи промени на оваа политика. Направените промени секогаш влегуваат на сила од моментот на нивното објавување во веб страната на ВизаМетрик. За оваа цел, е предложено да текстот се ревидира периодично од секого, чии лични податоци се обработени од ВизаМетрик, особено барателите.

9. Применетиот Закон, Овластен Суд и Извршни Институции

Оваа политика е под ингеренции на законите на Северна Македонија. За било кои недоразбирања кои може да произлезат при нејзино применување, Граѓанскиот Суд и Извршните инстиуции на Скопје се компетентни.

ВИЗАМЕТРИК ГРУП