Ценовник на Визи и Услуги на Визаметрик

  • Цена на Виза : Цената на виза се определува од страна на амбасадата и се трансферира на нив за да се процесуира вашето барање.
  • Цена на Услуги : Услугите се наплаќаат од страна на Визаметрик за примање на вашето барање за виза. Цената на услугата се одредува од страна на Визаметрик и истата изнесува 2.400 мкд.
  • Забелешка: Плаќањето на такста за виза и за услгите не се гарант за добивање виза. Истите нема да се рефундираат или трансферираат откако вашето барање се предаде на амбасадата, или пак ако барањето се одбие или процедурата се запира од страна на барателот.

Таксата за Виз се плаќа во готово и тоа во евра.

Такса за Виза - Национална Виза 0 - 18 Години 18+ Години
За граѓани на Северна Македонија 2.500 мкд (во мкд) 4.700 мкд (во мкд)
За граѓани од други држави 2.500 мкд (во мкд) 4.700 мкд (во мкд)


Такси на Визаметрик
Национална Виза 2.400 мкд (во мкд)


Дополнителни услуги Такси на Визаметрик
ВИП услуги 5.000 мкд
Prime Time 3.750 мкд
Достава на пасош 1.150 мкд
Биометриска слика 350 мкд
Фотокопирање, и печатење 30 мкд (по страница)
Пополнување на формулари 1.250 мкд
Комплетирање на Документи 950 мкд